Thai English

ประชาคมท้องถิ่น

ประชาคมตำบล

เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

      

ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน

เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

                 บ้านตะคุ  หมู่ที่  ๑                                                                                                                                                                                              

              บ้านครสาร   หมู่ที่  ๒                 

                บ้านแดง  หมุู่ที่  ๓                  

                                                     

                     บ้านอุโลก โนนรัง หมู่ที่  ๔                         

                 บ้านโคกคึม  หมู่ที่  ๕                 

                                                                                                                                            

                        บ้านหนองตาอุด  หมู่ที่  ๖           

                                                                                                                                                             

              บ้านหัน  หมู่ที่  ๗             

                                             

                 บ้านหนองนมนาง  หมู่ที่  ๘                    

                                                                                                                                                                                                                 

                           บ้านสุขััง  หมู่ที่  ๙                   

 

                                                           บ้านวังหิน   หมู่ที่  ๑๐

 

                       บ้านใหม่สุขัง  หมู่ที่  ๑๑         

               บ้านหนองตาด   หมู่ที่  ๑๒             

                          บ้านแปะ    หมู่ที่  ๑๓               

 

                       บ้านหนองเรือ  หมู่ที่  ๑๔           

     

                    บ้านหันเหนือ  หมู่ที่  ๑๕             

                                                                                         

              บ้านสุขังใต้   หมู่ที่  ๑๖                     

 

              บ้านตะคุไทย  หมู่ที่  ๑๗                     

                                                                                    

               บ้านหันใต้  หมู่ที่  ๑๘                                                                                                                            

 

                           บ้านโนนบ้าน  หมู่ที่  ๑๙          

 

                       บ้านดอนลำใย  หมู่ที่  ๒๐                                

             

                      บ้านสุขังไทยเจริญ  หมู่ที่  ๒๑