Thai English

โครงการทัศนศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน

โครงการทัศนศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ
ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม  อำเภอน้ำยืน จังหวัด อุบลราชธานี