Thai English

กองส่งเสริมการเกษตร​จัดโครงการอบรมป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง ณ​ สถาบัน​พัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไ​ทย