Thai English
Display # 
Title
ประกาศ อบต.ตะคุ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศ อบต.ตะคุ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2562
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ
เชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.2561-มี.ค2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติการบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2562
ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง
ประกาศ อบต.ตะคุ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประกาศเจตจำนงกระทรวงมหาดไทย
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์คำสั่้งมอบอำนาจการตัดสินใจฯ
ประกาศใช้คู่มือประชาชน
ฉลากเขียว ช่วยโลก ช่วยเรา
ภูมิปัญญา...ยาสมุนไพร