Thai English

กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารและการมอบหมายการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

มอบหมายงาน งบปีประมาณ 64.doc.pdf