Thai English

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินสำเร็จรูป บริเวณสระสมเด็จด้านทิศใต้ บ้านหันเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินสำเร็จรูป บริเวณสระสมเด็จด้านทิศใต้ บ้านหันเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม-คลอรีน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหิน หมู่ที่ ๑๐ ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหิน หมู่ที่ ๑๐ ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ประกวดราคาจ้างไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ สาย ๒๒๓๘ บ้านสุขัง หมู่ที่ ๙ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประกวดราคาจ้างไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะสาย ๒๒๓๘ บ้านสุขัง หมู่ที่ ๙ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนบ้าน หมู่ที่ ๑๙ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม - คลอรีน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิมเหล็ก บ้านโคกคึม หมู่ที่ ๕ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านแปะ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาอุด หมู่ที่ ๖ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านสุขังไทยเจริญ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Para Soil Cement) ผิวพาราเคปซิล สายทางบ้านหันเหนือ หมู่ที่ ๑๕ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยน้ำยางธรรมชาติ (Para Soil Cement) ผิวพาราเคปซิล สายทาง บ้านหันเหนือ หมู่ที่ 15 – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ตำบ
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ (ดีเซล) แบบดับเบิ้บแค็บ
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหิน หมู่ที่ ๑๐ ถึง บ้านโนนบ้าน หมู่ที่ ๑๙ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันใต้ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศประะกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาอุด หมู่ที่ ๖ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง