Thai English

ประกาศผู้ชนะการเสนอ

Display # 
Title Author Hits
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ สาย ๒๒๓๘ ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา Written by กองคลัง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันหมู่ที่ ๗ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (สายบ้านนายอำนวย ถนอมทรัพย์ ถึงโรงงานเย็บผ้า) Written by แอทมิน ตะคุ1 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และปรับปรุงถนน คสล. บ้านตะคุ หมู่ที่ ๑ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา Written by แอทมิน ตะคุ1 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา Written by แอทมิน ตะคุ1 12
ผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๑๔ ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา Written by กองคลัง 6
ผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสุขังใต้ หมู่ที่ ๑๖ ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา Written by กองคลัง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขังไทยเจริญ หมู่ที่ 21 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา Written by แอทมิน ตะคุ1 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา Written by กองคลัง 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา Written by กองคลัง 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (สายบ้านนายนิรุทรส์ เขียวปัก) Written by กองคลัง 13