Thai English

ราคากลางงานก่อสร้าง

ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาอุด หมู่ที่ ๖ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (สายบ้านนางสำรวย อ่อนสำอางค์ และสายบ้านครูยุพิน)

ดาวโหลด