Thai English

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ใบปริมาณงานขุดลอกรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปะ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ใบปริมาณงาน (ปร.4 ปร.5)