Thai English

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ใบปริมาณงานก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ใบประมาณงาน ปร.4,5