Thai English

กองส่งเสริมการเกษตร

   
 

นายอุดร อั้นทอง
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางสายฝน มะลังศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางสาวศิริมาศ ช้อนสวัสดิ์
ครู

 

นางสาววิจิตรา ทิศดำรงค์
ครู

 

นางสาวชนิดา ยศสูงเนิน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางสาวหทัยชนก อักษรประจักษ์
ผู้ดูแลเด็ก

   

นางปทุมมาศ พันพรมมา
ผู้ดูแลเด็ก

 

นางอัมพร โสดตะคุ
ผู้ดูแลเด็ก

   
นางสาวกชพร ธนเศรษฐ์วิกรม
คนงานทั่วไป
   

 

 

 

สมาชิกสภา

 

 

นายธีรวัฒน์   บุษรา

 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ

 

 

นายแก้ว  คนธ์ตะคุ

 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ

 

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ 

 

     

 

 

     

นายสวรรค์  ปนตะคุ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 1

 นางประดับ  กายสิทธิ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 1

นายประเสริฐ  มาลัยพลอย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 2

     

 

 

     

นายหนูจันทร์ พุษฎีดอน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 3 

  นายเหนิม  อ้วนสูงเนิน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 3

นางรัตนาพร  ปิดตะคุ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 4 

     

 

 

     

 นางสางอรัญญา  อนุ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 5

นายสมส่วน   จาระไน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 5

นายกะสัน  อ้วนสูงเนิน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 6 

     

 

 

 

     

 นายพรเทพ  สอนธรรม

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 6

 นางนาง   กรินสูงเนิน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 7

นายพูน   ตรงด่านกลาง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 8 

     
     

นายสมคิด  ใจสม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 9

นายเต็ม   ฝอยทอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 10 

นายอินทร์   หนุนตะคุ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 10

     
 
     

นายเฉลิมพงษ์  เยาวราช

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 11

 นายบัวผัน   ชะละตะคุ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 11 

 

     
 
     

 

นายบุญช่วย   บุษรา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 13

นายอุทัย     ทองตะคุ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 13 

     
     

นายพรมโชติ  คราดสูงเนิน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 14

นางปัญญา  อ่อนศรี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 14

ร.ต.สมพงษ์   มิตตะปิติไชย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 15

     
     

นายคมสัน  กันติยางกูร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 15

นายสมควร  ชินตะคุ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 16

 นายนิคม  กลั่นจะโปะ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 17

     
 
     

นายสันติพงษ์  พูนผล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 18

ด.ต.สมเดช  พูนผล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 18 

 

     
     

นางสาวสุนิคม  หอกกิ่ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 19 

นายชูชาติ   พิมพ์ใหม่

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 20

นางเกษร   จาฤกกลาง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 20 

     
 
     

ร.ต.ต.เสริมศักดิ์  หมั่นตะคุ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 21 

นายประดิษฐ์  คนธ์ตะคุ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ หมู่ที่ 21 

 

 

 

 

 

สำนักปลัด

 

จ่าสิบโทมาโนช  ธัมมะทัตตะโยธิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ

นางสาวจีรภา จินดาทะเล

หัวหน้าสำนักปลัด

จ่าเอกชายชาญ เริงสูงเนิน

นักทรัพยากรบุคคล

นางยุวลักษณ์ ต่วนพิมาย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสมฤดี กิตติศักดิ์ชัย

นักจัดการงานทั่วไป

นางอธิสรา  ไชยลาภ

ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววลัยลักษณ์  นิลกำแหง

นิติกร

นายสุทธิพงษ์ เฉียงจะโป๊ะ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

จ่าเอกณรงค์ พูนผล

นักพัฒนาชุมชน

 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

นางวรดา   พูนผล

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าพนักงานธุรการ

นายธวัชชัย ถ่องตะคุ

พนักงานผลิตน้ำประปา

นายทศพล คนธ์ตะคุ

พนักงานผลิตน้ำประปา

นายอำพล สุขดี 

พนักงานขับรถยนต์

นายทองแดง แก้วไพฑูรย์

 ภารโรง

   

นายเสฐฎวุฒิ เงี้ยวสูงเนิน

พนักงานผลิตน้ำประปา

 

นายวิทวัส พฤกษาตะคุ

คนงานทั่วไป

นายวิเศษ พลรัตน์

ยาม

       
       

 

 

 

คณะผู้บริหาร

 

 

 นางกนิษฐา  อ่วยสุข

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ
 
เบอร์โทรติดต่อ. 089-8485983
 
ร.ต.ต.ธนิต พฤกษาตะคุ

ตำแหน่งรองนายองค์การบริหารส่วนตำบล.ตะคุ  
 
 เบอร์โทรติดต่อ. 062-1644594
 
นางสาวพัชราภรณ์. ผาตะคุ 

ตำแหน่งรองนายองค์การบริหารส่วนตำบล.ตะคุ 
 
เบอร์โทรติดต่อ. 093-5144835
 

นางดวงรัตน์  ชงโค

ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ

 

เบอร์โทรติดต่อ. 096-4736139