Thai English

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ


เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ