Thai English

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รอบเดือนเมษายน  ๒๕๖๑