Thai English

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีและประชาชนทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสตรี

ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒