Thai English

โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลตะคุ

กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตะคุ ณ สวนลุงโชค อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒