Thai English

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวตำบลตะคุ

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสตรีของตำบลตะคุ ในวันที่ ๕-๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพหัตถกรรมบ้านอรัญญิก และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา