Thai English

โครงการซ่อม/สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ร่วมกับกาชาดอำเภอปักธงชัย สนับสนุนงบประมาณการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ตำบลตะคุ

รายนางกองงัน ผลสวัสดิ์ บ้านเลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลตะคุ