Thai English

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลตะคุ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ฝึกอาชีพ หลักสูตร การทำเห็ดสมุนไพรและแหนมเห็ด ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓