Thai English

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓

กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๒ หลักสูตร การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของผู้สูงอายุ 

วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓