Thai English

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ​จิตอาสาภัยพิบัติ​ประจำองค์กร​ปกครองส่วนท้องถิ่น​ประจำปี2563 วันที่​20-23กค2563 ณโรงแรม​โกลเด้น​แลนด์​ ต.ไชยมงคล​ อ.เมืองนครราชสีมา​ จ.นครราชสีมา​