Thai English
Display # 
Title
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
กองส่งเสริมการเกษตร​จัดโครงการอบรมป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง ณ​ สถาบัน​พัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไ​ทย
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ​จิตอาสาภัยพิบัติ​ประจำองค์กร​ปกครองส่วนท้องถิ่น​ประจำปี2563 วันที่​20-23กค2563 ณโรงแรม​โกลเด้น​แลนด์​ ต.ไชยมงคล​ อ.เมืองนครราชสีมา​ จ.นครราชสีมา​
องค์​การบริหาร​ส่วนตำบลตะคุ ก่อสร้าง​ถนนคอนกรีต​เสริมเหล็ก​หมู่ที่​ 21
กองช่างออกซ่อมแซม​ถนนภายในตำบลตะคุ
กองช่างออกซ่อมแซม​ไฟฟ้า
กิจกรรม​เข้าแถวเคารพ​ธงชาติประจำทุกวันพุธ​
นางกนิษฐา​ อ่วยสุข​ นายกอบต.ตะคุ​ มอบถุงยังชีพให้กับผู้อยากไร้​
โครงการสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสตำบลตะคุ
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลตะคุ
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โครงการซ่อม/สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวตำบลตะคุ
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลตะคุ