Thai English
Display # 
Title
กองช่างออกซ่อมแซม​ไฟฟ้า
กิจกรรม​เข้าแถวเคารพ​ธงชาติประจำทุกวันพุธ​
นางกนิษฐา​ อ่วยสุข​ นายกอบต.ตะคุ​ มอบถุงยังชีพให้กับผู้อยากไร้​
โครงการสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสตำบลตะคุ
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลตะคุ
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โครงการซ่อม/สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวตำบลตะคุ
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลตะคุ
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพตำบลตะคุ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีและประชาชนทั่วไป
โครงการเด็กและเยาวชนอาสา รวมพลังพัฒนาชุมชน
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบล 2
โครงการสร้างสุข ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ