Thai English
Display # 
Title
กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารและการมอบหมายการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖
ประกาศ อบต.ตะคุ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุจของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศ อบต.ตะคุ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
ประกาศ อบต.ตะคุ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
การลงเวลาปฏิบัติราชการโดยใช้เครื่องมือสแกนลายนิ้วมือ
ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รายงานผลการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
รายงานผลการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
รายงานผลการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ เรื่อง ข้อบัญญัติการสาธารณสุข จำนวน 2 เรื่อง
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ
รายงานผลการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
รายงานผลการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
รายงานผลการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562