Thai English
แสดง # 
ชื่อ
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครองประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ตะคุ (พนักงานขับรถยนต์)
แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ประกาศ อบต.ตะคุ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น "Dopa Help"
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ เรื่อง การับโอน(ย้าย)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านค้าคนละครึ่ง มิให้ฉวยโอกาสทางการค้า
พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าว
กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารและการมอบหมายการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖
ประกาศ อบต.ตะคุ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุจของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศ อบต.ตะคุ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
ประกาศ อบต.ตะคุ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔