Thai English

ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ

เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)