Thai English

ราคากลางงานก่อสร้าง

Display # 
Title Author Hits
ประกาศใช้ราคากลางขุดลอกรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัน หมู่ที่ 7 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา Written by กองคลัง 10
ประกาศใช้ราคากลางงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ สาย ๒๒๓๘ Written by กองคลัง 17
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาอุด หมู่ที่ 6 Written by กองคลัง 11
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาอุด หมู่ที่ ๖ ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา Written by กองคลัง 9
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาอุด หมู่ที่ ๖ ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา Written by กองคลัง 9
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขังใต้ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา Written by กองคลัง 12
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สุขัง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา Written by กองคลัง 14
ประกาศใช้ราคากลางงานปรับปรุงบ่อพักน้ำ คสล. บ้านครสาร หมู่ที่ ๒ ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา Written by กองคลัง 14
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา Written by กองคลัง 11
ประกาศใช้ราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงถนน คสล. บ้านตะคุ หมู่ที่ ๑ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา Written by กองคลัง 19