Thai English

ราคากลางงานก่อสร้าง

ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนมนาง หมู่ที่ ๘ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (สายจากบ้านนายเชิด เลาสูงเนิน ถึงบ้านนายสันต์ อางจะโปะ)

ดาวโหลด