Thai English

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Para Soil Cemint) ผิวพาราเคปซิล สายทาง บ้านหันเหนือ หมู่ที่ ๑๕ -ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดประกาศ