Thai English

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางสายฝน มะลังศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางสาวศิริมาศ ช้อนสวัสดิ์
ครู

 

นางสาววิจิตรา ทิศดำรงค์
ครู

 

นางสาวชนิดา ยศสูงเนิน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางสาวหทัยชนก อักษรประจักษ์
ผู้ดูแลเด็ก

     

นางสาวไพเราะ แช่มเมืองปัก
คนงานทั่วไป

 

นางอัมพร โสดตะคุ
ผู้ดูแลเด็ก