Thai English

คณะผู้บริหาร

 

 

 นางกนิษฐา  อ่วยสุข

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ
 
ร.ต.ต.ธนิต พฤกษาตะคุ

ตำแหน่งรองนายองค์การบริหารส่วนตำบล.ตะคุ  
 
นางสาวพัชราภรณ์. ผาตะคุ 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ