Thai English

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นายอุดร อั้นทอง
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางวัชราภรณ์ สานอก
นักวิชาการสาธารณสุข

 

นายเล็ก พงษ์เรื่อง
พนักงานขับรถขยะ

 

นายศิริ เหรียญตะคุ
พนักงานประจำรถขยะ

 

นายศุภชัย หอยตะคุ
คนงานทั่วไป

 

นายโฆษิต เหรียญตะคุ
พนักงานประจำรถขยะ

     
นายเทียบ นาคตะคุ
คนงานทั่วไป 
   นายมีชัย เพ็ชร์ตะคุ
คนงานประจำรถขยะ