Thai English

สาส์นปลัด อบต.ตะคุ

 

          สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลตะคุที่เคารพทุกท่าน เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคุเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอครับ

          สำหรับการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณนั้น เราคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับประโยชน์ภายใต้งบประมาณที่มีจำกัด

          กระผม ในนามพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุทุกคน พร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารให้ไปสู่การปฏิบัติโดยทำงานร่วมกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุอยู่เสมอ โดยยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลตะคุมีความพึงพอใจให้ได้มากที่สุด

          เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุจึงต้องพัฒนาให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีดุลยภาพ เป็นสังคมที่มีคุณภาพ มีความพอเพียง สร้างประชาชนให้มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

          ให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพที่สุจริตพร้อมที่จะรับการพัฒนาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน

          นอกจากนี้พื้นที่ภายในตำบลตะคุในอนาคต ควรเป็นสังคมที่อุดมภูมิปัญญา มีแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย ค้นคว้าได้ง่าย ประชาชนรักการเรียนรู้ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคม โดยสามารถเลือกสิ่งที่ดีในสังคมสมัยปัจจุบันได้ และสามารถต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้

          นอกจากนี้สังคมในองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุในอนาคต ควรเป็นสังคมที่มีคุณธรรม เป็นสังคมที่เอื้ออาทร สามารถพึงพาอาศัยกันได้ของคนในท้องถิ่น มีความรักความห่วงใยกัน ของคนในครอบครัวและสังคม มีสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็งและมั่นคง อันจะส่งผลให้สังคมองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ มีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นหลัก มีความมั่นคงยั่งยืนต่อไป

          ท้ายนี้กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานมาโดยตลอด ขอขอบคุณครับ

 

 

 

                                                          (จ่าสิบโทมาโนช  ธัมมะทัตตะโยธิน)

                                                           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ