Thai English

แบบสอบถามความพึงพอใจองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ

เกณฑ์การประเมิน ระดับการประเมิน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
2. การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
3. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
4. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อย
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
6. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ
7. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
8. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
9. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม