Thai English

แผนพัฒนาท้องถิ่น

Display # 
Title
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)
ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
แผนการดำเนินงาน
ประชาคมท้องถิ่นเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)