Thai English

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ

เรื่อง  นโยบายการบริหารงานบุคคล

 

 

รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม