Thai English

ข่าวกิจกรรม

Prev Next

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 …

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม... อ่านต่อ

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ทรงพระจริญ

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ทรงพระจริญ

อ่านต่อ

ประมวลภาพงานกีฬาต้านยาเสพติด"ตะคุเกมส์ ครั้งท…

ประมวลภาพงานกีฬาต้านยาเสพติด"ตะคุเกมส์ ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2566

ประมวลภาพกีฬาต้านยาเสพติด "ตะคุเกมส์" ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 2 เมษายน 2566 ทางทีมงานทุก... อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจร…

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566  หลักสูตร "การวิเคราะหฺ์ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง"

วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการท... อ่านต่อ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  • แผนการจัดหาพัสดุ
  • ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอ
  • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  • แบบฟอร์มเอกสาร
  • อื่น ๆ

 ข้อมูลหน่วยงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประชาคมท้องถิ่น

ประชาคมตำบล

เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

      

ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน

เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

                 บ้านตะคุ  หมู่ที่  ๑                                                                                                                                                                                              

              บ้านครสาร   หมู่ที่  ๒                 

                บ้านแดง  หมุู่ที่  ๓                  

                                                     

                     บ้านอุโลก โนนรัง หมู่ที่  ๔                         

                 บ้านโคกคึม  หมู่ที่  ๕                 

                                                                                                                                            

                        บ้านหนองตาอุด  หมู่ที่  ๖           

                                                                                                                                                             

              บ้านหัน  หมู่ที่  ๗             

                                             

                 บ้านหนองนมนาง  หมู่ที่  ๘                    

                                                                                                                                                                                                                 

                           บ้านสุขััง  หมู่ที่  ๙                   

 

                                                           บ้านวังหิน   หมู่ที่  ๑๐

 

                       บ้านใหม่สุขัง  หมู่ที่  ๑๑         

               บ้านหนองตาด   หมู่ที่  ๑๒             

                          บ้านแปะ    หมู่ที่  ๑๓               

 

                       บ้านหนองเรือ  หมู่ที่  ๑๔           

     

                    บ้านหันเหนือ  หมู่ที่  ๑๕             

                                                                                         

              บ้านสุขังใต้   หมู่ที่  ๑๖                     

 

              บ้านตะคุไทย  หมู่ที่  ๑๗                     

                                                                                    

               บ้านหันใต้  หมู่ที่  ๑๘                                                                                                                            

 

                           บ้านโนนบ้าน  หมู่ที่  ๑๙          

 

                       บ้านดอนลำใย  หมู่ที่  ๒๐                                

             

                      บ้านสุขังไทยเจริญ  หมู่ที่  ๒๑       

                                                                                                                                                                                    

แผนที่อบต