Thai English

ข่าวกิจกรรม

Prev Next

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจร…

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566  หลักสูตร "การวิเคราะหฺ์ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง"

วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการท... อ่านต่อ

ภาพกิจกรรมการการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ การการประกาศเ…

ภาพกิจกรรมการการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ การการประกาศเจตนารมณ์ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ อบต.ตะคุ ทุกคนแสดงเจตจำนง สุจริต และ"งดรับ งดให้" ของขวัญ(No Gift Policy)

ภาพกิจกรรมการการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การการประกาศเจตนารมณ์ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ อบต... อ่านต่อ

การประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไข เพิ…

การประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ

การจัดประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2... อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศการรับยืนยันตัวตน โครงการลงทะเบียนเพื่อ…

ภาพบรรยากาศการรับยืนยันตัวตน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

... อ่านต่อ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  • แผนการจัดหาพัสดุ
  • ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอ
  • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  • แบบฟอร์มเอกสาร
  • อื่น ๆ

 

 

 

 

 ข้อมูลหน่วยงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แผนที่อบต